Ondernemingsrecht

Advocatenkantoor te Amsterdam: Ondernemingsrecht

Onze advocaat beschikt over expertise op het gebied van het ondernemingsrecht. Het ondernemingsrecht is een vrij uitgebreid rechtsgebied. Eigenlijk vallen hieronder alle geschillen waar u als ondernemer of bestuurder mee te maken kunt krijgen. Van huur-geschillen tot en met geschillen over onjuiste leveringen. En van geschillen tussen aandeelhouders tot bestuurdersaansprakelijkheid. Onze advocaat richt zich met name op kleine ondernemers en het MKB binnen én buiten Amsterdam. Heeft u vragen over een bepaald onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact op met onze advocaat.

Als ondernemer loopt u vrijwel dagelijks het risico om in een juridisch geschil terecht te komen. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:

 • Wanbetalende debiteuren (incasso);
 • Conflicten met werknemers;
 • Geschillen met de bank (zie de volgende pagina: Bancaire geschillen);
 • Conflicten met uw verhuurder (zie de volgende pagina: Huurrecht bedrijfsruimte);
 • Geschillen over geleverde diensten of producten;
 • Bestuurdersaansprakelijkheid;
 • Geschillen tussen aandeelhouders.

Op deze pagina zal ik nader ingaan op het merendeel van deze onderwerpen. Met de loop der tijd zullen uitgebreidere artikelen over deze onderwerpen op onze website worden geplaatst.

Incassogeschillen

Een van de meest voorkomende problemen waar u mee te maken krijgt, zijn niet betalende afnemers. Betaalt een afnemer niet? Dan kunt u eerst een aantal aanmaningen sturen. Blijft betaling ook daarna nog uit? Dan kunt u in een procedure bij de rechtbank eisen dat de afnemer alsnog tot betaling overgaat. Ook kan vaak voorafgaand aan deze procedure alvast beslag worden gelegd. Hiermee voorkomt u dat de wanbetaler zijn gelden wegsluist.

Betwist de debiteur uw vordering? Stelt de wederpartij bijvoorbeeld dat zij niet hoeft te betalen, omdat u een wanprestatie zou hebben geleverd? Dan zult u verweer moeten voeren tegen de stellingen van de wederpartij als u met succes aanspraak wil maken op betaling van uw vordering.

Wanprestatie / toerekenbaar tekortschieten

Als onderneming lever je diensten en/of zaken. Daarnaast neemt een onderneming meestal ook zaken en diensten af. Dit betekent dat op veel momenten problemen kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld:

 • U heeft een zaak geleverd en de ontvanger stelt dat deze zaak niet voldoet aan de verwachtingen.
 • U heeft diensten afgenomen, maar de dienstverlener verleent deze diensten niet op de juiste wijze;
 • Een partij heeft u ingehuurd om woningen te bouwen, maar u rond deze werkzaamheden niet binnen de overeengekomen termijn af.  

De partij die zijn of haar verplichtingen niet correct nakomt, levert een wanprestatie tegenover de andere partij. In veel gevallen (maar niet altijd) zal de benadeelde partij de ander nog eenmaal in de gelegenheid moeten stellen om de verplichtingen alsnog correct na te komen. Dit heet een ingebrekestelling. Komt de ander haar verplichtingen dan nog steeds niet na? Dan is deze partij in verzuim. Vanaf dat moment kan de schuldeiser onder meer aanspraak maken op een schadevergoeding.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Eigenaren van eenmanszaken en vennootschappen onder firma’s zijn persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van hun ondernemingen. Dit is de reden dat veel ondernemers hun ondernemingen onderbrengen in een rechtspersoonlijkheid: bijvoorbeeld een besloten vennootschap (B.V.) of een stichting.

Een bestuurder van een rechtspersoon is in principe niet aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. In uitzonderlijke gevallen kan de bestuurder toch aansprakelijk zijn voor de schulden van de onderneming. Dit is bijvoorbeeld het geval indien:

 • Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement. De bestuurder kan aansprakelijk zijn indien de onderneming failliet gaat als gevolg van het wanbeleid van de bestuurder.
 • Externe bestuurdersaansprakelijkheid. Een bestuurder schade veroorzaakt aan een andere onderneming als gevolg van onzorgvuldig handelen.
 • Externe bestuurdersaansprakelijkheid. De bestuurder een verbintenis aangaat met een andere onderneming, terwijl de bestuurder weet dat zijn onderneming haar verplichtingen niet zal kunnen nakomen.
 • Interne bestuurdersaansprakelijkheid. Een bestuurder kan ook aansprakelijk zijn voor schade die de eigen onderneming lijdt. Dit is het geval als de schade het gevolg is van ernstig verwijtbare fouten van de bestuurder.
 • Oneigenlijke bestuurdersaansprakelijkheid. Een bestuurder is soms niet alleen werkzaam als bestuurder. Soms draagt een bestuurder meerdere petten binnen de onderneming. Zo kan een bestuurder van een makelaarsonderneming die daarnaast ook makelaars-werkzaamheden verricht aansprakelijk zijn voor zijn of haar handelen als makelaar. In dit geval is eigenlijk geen sprake van bestuurdersaansprakelijkheid.

Advocaat ondernemingsrecht te Amsterdam

Onze advocaat beschikt over expertise op het gebied van het ondernemingsrecht. Bent u een eigenaar of bestuurder van een onderneming? En heeft u een vraag of geschil met betrekking tot het ondernemingsrecht? Neem dan vrijblijvend contact op met onze advocaat.