Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Van Eck Advocatuur kunt u hieronder terugvinden. Daarnaast kunt u de algemene voorwaarden downloaden via de volgende link: downloaden Algemene Voorwaarden.

Algemene voorwaarden Van Eck Advocatuur

Artikel 1. Algemene informatie en definities

1.1. Van Eck Advocatuur: Van Eck Advocatuur is een eenmanszaak. Van Eck Advocatuur is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 74247735.

Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “Van Eck Advocatuur”, dan wordt in elk geval bedoeld:

  • de advocaat, mr. M. (Mike) van Eck, die aan Van Eck Advocatuur verbonden is;
  • alle personen die op grond van een rechtsverhouding met de opdrachtnemer c.q. Van Eck Advocatuur de werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever uitvoeren;
  • en/of hebben uitgevoerd;
  • en/of daarbij betrokken zijn of zijn geweest.

1.2. Opdracht: Onder opdracht wordt verstaan de diensten die Van Eck Advocatuur aan opdrachtgever verleent. De aard en omvang van de oorspronkelijke opdracht kan in onderling overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever worden uitgebreid.

1.3. Opdrachtnemer: Onder opdrachtnemer wordt verstaan Van Eck Advocatuur alsook de aan deze eenmanszaak verbonden advocaat: mr. M. (Mike) van Eck.

1.4. Opdrachtgever: Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan de aan Van Eck Advocatuur verbonden advocaat opdracht geeft voor het verrichten van werkzaamheden.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten (betaald en om niet) die door Van Eck Advocatuur worden verricht.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

2.3. De werking van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.4. Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

2.5. Naast opdrachtnemer kunnen alle (rechts)personen die direct of indirect bij de uitvoering van de opdracht(en) betrokken zijn, dan wel zijn geweest, een beroep doen op deze algemene voorwaarden. Dit beding betreft een derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW. Onder meer de volgende personen kunnen zich beroepen op deze algemene voorwaarden:

    A. Personen die bij opdrachtnemer betrokken werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest;

B. Een rechtsopvolger onder algemene titel kan ook een beroep doen op deze algemene     voorwaarden.

Artikel 3. Opdracht

3.1. Een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt tot stand, nadat deze opdracht door de advocaat aan wie de opdracht wordt verstrekt schriftelijk is aanvaard. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de overeenkomst met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. Opdrachtnemer, c.q. Van Eck Advocatuur, staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.

3.2. Opdrachtgever is verplicht om alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correct uitvoering van de opdracht alsook de verlangde gegevens, informatie en bewijsstukken, tijdig en volledig te verstrekken.

3.3.  Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle verstrekte gegevens en informatie.

3.4. De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing.

Artikel 4. Tussentijdse beëindiging

4.1. Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben het recht om de opdracht zonder opgave van redenen tussentijds te beëindigen.  

4.2. Als de opdracht tussentijds wordt beëindigd, zal een afrekening plaatsvinden van de werkzaamheden die tot op dat moment zijn verricht. Daarnaast zulleneventuele kosten van derden die door opdrachtnemer zijn betaald ten behoeve van de uitvoering van de opdracht bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1. De advocaat van Van Eck Advocatuur heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die voldoet aan de voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten.

5.2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de, onder artikel 5.1. genoemde, beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

5.3. Als om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt op basis van de, in artikel 5.1. genoemde, beroepsaansprakelijkheidsverzekering, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het door de opdrachtgever betaalde, c.q. verschuldigde honorarium met een maximum van € 10.000,00. De schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan de daadwerkelijk geleden schade.

5.4. Opdrachtnemer is bevoegd om de door derden, die zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de opdracht, gehanteerde aansprakelijkheidsbedingen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer gaat, onverminderd haar eigen aansprakelijkheidsbeperking, niet verder dan de aansprakelijkheidsbeperking van de in de eerste volzin genoemde derden.

5.5. Als ten behoeve van de uitvoering van de opdracht een derde wordt ingeschakeld die buiten Nederlands is gevestigd, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het handelen en/of nalaten van deze derde.       

5.6. In aanvulling op artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek vervalt het recht op schadevergoeding jegens opdrachtnemer indien opdrachtgever niet binnen één jaar nadat hij/zij bekend was of redelijkerwijs behoorde te zijn met het schade toebrengende feit, c.q. nalaten,  gemotiveerd en schriftelijk zijn aanspraak bij opdrachtnemer heeft gemeld. Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval één jaar nadat de werkzaamheden zijn verricht waarop de aanspraken betrekking hebben.

5.7. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade. 

5.8. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht de grondslag van de vordering(en). In het bijzonder, doch niet uitsluitend, gelden de aansprakelijkheidsbeperkingen ook voor schade die is ontstaan als gevolg van een onrechtmatige daad zijdens opdrachtnemer.

5.9. De in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen zijn ook van toepassing in het geval opdrachtnemer, c.q. Van Eck Advocatuur, ten onrechte een opdracht heeft geweigerd mocht zijn, waardoor schade is ontstaan.

Artikel 6. Honorarium & Gefinancierde rechtsbijstand

6.1. Tenzij de opdrachtbevestiging anders bepaalt, wordt het honorarium van opdrachtnemer berekend op basis een uurtarief van € 195,00 (inclusief BTW).

6.2. Het honorarium wordt vastgesteld op basis van het aantal aan de zaak bestede uren (in eenheden van zes minuten) vermeerder met het overeengekomen uurtarief. Indien geen uurtarief is overeengekomen, wordt het aantal bestede uren vermeerderd met het onder artikel 6.1. genoemde tarief.

6.3. Opdrachtnemer is gerechtigd om zijn uurtarief periodiek aan te passen.

6.4. Opdrachtnemer kan zowel voor aanvang van de opdracht als tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de betaling van een voorschot bedingen.

6.5. Indien opdrachtgever heeft aangegeven dat hij/zij in aanmerking wenst te komen voor gefinancierde rechtsbijstand dan zal opdrachtnemer een aanvraag indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand zal ter uitvoering van haar wettelijke taak informatie over de opdrachtgever (en eventueel ook diens partner) opvragen bij overheidsinstanties, waaronder doch niet uitsluitend bij de Belastingdienst.

6.6. Indien de opdrachtgever in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand dan ontvangt hij/zij een zogenoemde toevoeging. Een toevoeging kan zowel tussentijds als achteraf worden ingetrokken. Indien de toevoeging wordt ingetrokken, dan is opdrachtgever verplicht om de tot om een honorarium te vergoeden voor de tot op dat moment verrichte werkzaamheden. Het honorarium wordt op de onder artikel 6.2. genoemde wijze vastgesteld.  

6.7. De Raad voor Rechtsbijstand zal op basis van het inkomen en vermogen van twee jaarbeslissen of opdrachtgever in aanmerking komt voor een toevoeging. Indien de Raad voor Rechtsbijstand geen toevoeging verleent dan kan opdrachtgever alsnog in aanmerking komen voor een toevoeging indien zijn of haar inkomen en/of vermogen in het huidige jaar lager is dan twee jaar geleden. In dat geval kan opdrachtgever een peiljaarverlegging indienen. Het indienen van de peiljaarverlegging is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever.

6.8. Indien geen toevoeging wordt toegekend dan is opdrachtgever gehouden om voor de reeds verrichte werkzaamheden een honorarium te betalen. Dit honorarium wordt conform artikel 6.2. vastgesteld.

6.9. Ten behoeve van de uitvoering van de opdracht kan opdrachtgever met kosten van derden worden geconfronteerd, waaronder, deurwaarderskosten, griffierechten, het Kadaster, de Kamer van Koophandel, deskundigenkosten, etc. Voor zoverre deze kosten in rekening worden gebracht bij opdrachtnemer zullen deze kosten middels een factuur worden doorberekend aan opdrachtgever.

6.10..Opdrachtgever dient facturen, zonder opschorting of verrekening, binnen de op de factuur vermelde termijn te voldoen. Indien op de factuur geen termijn is vermeld, geldt een termijn van zeven dagen na factuurdatum.

6.11.  Indien opdrachtgever de factuur niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt, verkeert hij in verzuim. In dat geval is opdrachtgever vergoeding van de (buiten)gerechtelijke kosten verschuldigd. Ook is opdrachtgever de vertragingsrente gelijk aan de dan geldende wettelijke rente ex artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd. Indien opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en/of een rechtspersoon is, is opdrachtgever de handelsrente ex artikel 6:119 a van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd.

6.12. Opdrachtnemer is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien een of meer opeisbare facturen geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven.

6.13.  Als opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn, dan wel de betalingstermijn genoemd in artikel 6.11., voldoet aan zijn/haar verplichting om kosten van derden, waaronder griffierechten, te vergoeden dan is opdrachtnemer bevoegd om alle werkzaamheden op te schorten of te staken. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de schade die opdrachtgever eventueel lijdt als gevolg van voornoemde opschorting/staking.

6.14.  Als opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen zijn dat een voorschot wordt betaald, is opdrachtnemer gerechtigd dit voorschot te verrekenen met een opvolgende declaratie of de einddeclaratie.

Artikel 7. Bewaarplicht

Opdrachtnemer heeft het recht om dossiers vijf jaar na het sluiten van de zaak zonder nadere aankondiging te vernietigen, tenzij de opdrachtgever bij voorbaat heeft aangegeven dat het dossier aan hem/haar geretourneerd dient te worden.

Artikel 8. AGV

8.1. Voor de uitvoering van de opdracht is vereist dat de persoonsgegevens van opdrachtgever worden verzameld en bewaard. Het verzamelen en bewaren van de persoonsgegevens van opdrachtgever zal zoveel mogelijk conform de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) plaatsvinden.

8.2. Opdrachtnemer zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe is verplicht op grond van de wet, een rechterlijke of arbitrale uitspraak of een bindend advies. Voorts zullen gegevens worden verstrekt voor zover dit vereist is om een bepaald resultaat of een specifieke voorziening te verkrijgen. Zo zal het verstrekken van persoonsgegevens vereist zijn om een aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand in te dienen.

8.3. Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever eventueel lijdt of zal lijden als gevolg van het delen van de persoonsgegevens met derden in het geval persoonsgegevens conform artikel 8.2. dan wel met expliciete toestemming van opdrachtgever aan derden zijn verstrekt.

Artikel 9. Toepasselijk recht & Forumkeuzebeding

9.1. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

9.2. De rechter te Amsterdam is bevoegd in het geval een geschil wordt voorgelegd aan de gewone rechter, met dien verstande dat opdrachtnemer bevoegd blijft geschillen voor te leggen aan de rechter die bevoegd zou zijn indien van deze forumkeuze geen sprake zou zijn.

Artikel 10. Verschillende versies

De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is leidend in geval van enig verschil met de tekst van deze algemene voorwaarden in een vreemde taal.